Coaching dla firm

Istotą coachingu jest ścisła współpraca klienta i coacha, oparta na zaufaniu i silnej motywacji oraz otwartości na zmiany.

Przed rozpoczęciem współpracy coachingowej spotkamy się z klientem i sponsorem, żeby ustalić szczegółowo warunki. Na tych spotkaniach przede wszystkim zostaną nakreślone cele jakie klient chce osiągnąć w coachingu, a my odpowiemy na wszelkie pytania związane z merytoryczną i formalną częścią procesu.

Dodatkowo omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • ilość coachowanych po stronie klienta,
 • częstotliwość sesji,
 • zasady współpracy coach – klient – sponsor,
 • miejsce i forma spotkań,
 • daty i godziny sesji,
 • sposób odwoływania/przekładania sesji.

Podczas spotkania istnieje możliwość przeprowadzenia krótkiej sesji pokazowej.
Wszelkie warunki współpracy uzgadniane są indywidualnie.

Korzyści z coachingu dla organizacji

 • wzmocnienie siły organizacji poprzez rozwój jej pojedynczych jednostek i całych zespołów pracowniczych,
 • wzrost zadowolenia, poczucia sprawstwa i satysfakcji pracowników,
 • dopasowanie pracowników i ich naturalnego potencjału do charakteru wykonywanych obowiązków zawodowych,
 • skuteczna realizacja celów i dążeń organizacji,
 • umocnienie firmy na rynku,
 • silna, twórcza i zmotywowana kadra kierownicza,
 • większa identyfikacja pracowników z firmą, jej wizją i misją,
 • większa lojalność pracowników,
 • lepsze komunikowanie się wewnątrz firmy i polepszenie relacji między pracownikami,
 • wzrost zaufania i chęci ciągłego doskonalenia się i rozwoju talentów.

Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez MetrixGlobal LLC wskaźnik ROI (zwrot inwestycji z coachingu) plasuje się na wysokości 500%

Modele coachingu w których pracujemy:

Corporate Coaching

Przedmiotem działań corporate coachingu są różnorodne zjawiska organizacyjne, które mogą dotyczyć całej organizacji, określonego jej działu lub konkretnego procesu organizacyjnego. Coaching korporacyjny obejmuje coaching zespołów a także tworzenie i rozwój relacji między organizacjami. Kojarzony jest z konsultigiem oraz wprowadzaniem tzw. kultury coachingowej do danej organizacji. Corporate coaching oznacza dla coacha zapoznanie się z całym systemem organizacji i podjęcie holistycznego – całościowego podejścia w coachingu w danej firmie. Oczywiście nie można po prostu coachować organizacji, dlatego też praca coacha koncentruje się najczęściej na menedżerach najwyższego szczebla lub menedżerach odpowiedzialnych za ten obszar organizacyjny, który wymaga zmian.

Coaching w sytuacji kryzysu lub konfliktu

Coaching w sytuacji kryzysu/konfliktu to zwykle cykl spotkań nastawionych na zaradzenie trudnościom min. wypaleniu zawodowemu, nierównowadze pomiędzy życiem osobistym a zawodowym, problemom osobistym lub zawodowym mającym istotny wpływ na funkcjonowanie zawodowe danej osoby.

Ta propozycja jest skierowana do kluczowych osób w organizacji uznawanych za wartościowych pracowników, z którymi organizacja wiąże dalsze plany. Jest to coraz częstsza interwencja, jakiej się podejmujemy. W większości sytuacji dzięki coachingowi podjętemu na czas udaje się zapobiec skutkom tych trudności.

W ramach spotkań zajmujemy się obszarami komunikacji coachowanego z otoczeniem, jego sposobem kształtowania relacji, zachowaniami, które prowadzą do konfliktów wewnętrznych i/lub niekorzystnych strategii funkcjonowania w życiu zawodowym i osobistym, uczymy radzić sobie ze stresem, napięciem, wymaganiami, wspieramy w kształtowaniu nowych zachowań, przekonań i wartości.

Efektem coachingu jest zaradzenie trudnościom i nauczenie klientów nowych sposobów funkcjonowania w życiu zawodowym. Najczęściej zmienia się też u klientów ich sposób funkcjonowania w życiu osobistym, zwiększa się poczucie satysfakcji w życiu.

Executive Coaching

Ten rodzaj coachingu polega na zwiększaniu efektywności działania kadry kierowniczej. Coach pracuje z menedżerem nad tymi zachowaniami, które klient wybiera i wspólnie wypracowują najbardziej optymalną ścieżkę rozwoju i pracy nad osiągnięciem celu/ umiejętności, które mają przynieść korzyści firmie wynajmującej coacha.

Career/transition coaching

Career/transition coaching jest nastawiony jest na pomoc klientowi w optymalizacji rozwoju kariery zawodowej poprzez zidentyfikowanie swoich potencjałów zawodowych oraz skonstruowanie realnych i możliwych do osiągnięcia celów zawodowych. Przeznaczony dla osób chcących zmieniać ścieżkę kariery, stających przed znaczącymi decyzjami zawodowymi, zastanawiających się nad podjęciem nowej posady, borykających się z decyzją o odejściu z dużej firmy/korporacji.

Coaching zespołów sprzedażowych

Jest to cykl spotkań indywidualnych, wspólnej pracy ze sprzedawcami u Klientów, obserwacji, uczenia przez przykład nastawiony na wzrost kompetencji pracowników odpowiadających za sprzedaż. W tym modelu pracę zaczynamy od zapoznania się z profilem kompetencyjnym dla stanowisk sprzedażowych, wynikami ocen rocznych (lub innych stosowanych w organizacji), standardami pracy oraz jedno- lub dwudniowej obserwacji zespołu.

Jeśli organizacja nie posiada standardów lub uzgodnionych i wymaganych metod działania, jeśli nie ma zdefiniowanych wymagań kompetencyjnych, proponujemy pomoc w ich określeniu. Wychodzimy z założenia, że coaching sprzedażowy jest skuteczny, gdy jego ramy są odniesione do zdefiniowanych wymagań.

Efektem coachingu sprzedażowego jest znaczący wzrost umiejętności fachowych zespołu oraz wzrost wyników sprzedaży.

Team Coaching

Proces dedykowany zespołom o liczebności do 30 osób. Głównym celem team coachingu jest poprawa współpracy pomiędzy członkami zespołów już istniejących, zbudowanie dobrych relacji oraz klimatu współdziałania w nowych zespołach oraz wsparcie tych, przed którymi stawiane są nowe cele i zadania. Coach pomaga sprecyzować wspólny cel by następnie konsekwentnie prowadzić proces skupiając uwagę wszystkich na realizacji przyjętego celu. Zastosowanie team coachingu gwarantuje wzrost motywacji zespołu do osiągania celu, pojawienie się nowych – nieszablonowych rozwiązań napotkanych problemów. Jest narzędziem, które wzmacnia zespół oraz zwiększa poczucie przynależności do niego wśród jego członków, a rozłożenie procesu w czasie gwarantuje długotrwałe utrzymywanie się tego efektu.

Coaching kariery i talentów

Przeznaczony jest dla osób, które chcą zaplanować rozwój swojej kariery w oparciu o trzy zasadnicze filary satysfakcjonującej pracy: aspiracje zawodowe, życiowe wartości oraz posiadane talenty. Praca nastawiona jest na samorealizację Klienta od aktualnego stanu, poprzez wyobrażenie siebie i własnych potrzeb do realizacji potencjalnych możliwości.

Coaching międzykulturowy

Coaching międzykulturowy zajmuje się wspieraniem osób, które pracują w zespołach międzykulturowych lub zarządzają takimi zespołami oraz wszystkich tych, które w swojej pracy muszą kontaktować się i budować relacje z osobami z innych krajów. Specyfiką tej usługi jest uwzględnienie w trakcie spotkań kwestii różnic międzykulturowych, komunikacji międzykulturowej, procesu rozwoju tzw. kompetencji kulturowej. Szczególnym rodzajem coachingu międzykulturowego jest expat coaching. Jest on adresowany głównie do menedżerów i specjalistów, którzy zostają przeniesieni przez firmę do innego, zagranicznego oddziału. Tu, poza obszarem różnic międzykulturowych, coach uwzględnia w trakcie pracy z klientem także aspekty związane z relokacją, szokiem kulturowym i procesem adaptacji w nowym kraju.

 

Kontakt i zapytania ofertowe

   +48 502 514 765    biuro@jak-md.pl